Το καλούμενο μάθημα των Θρησκευτικών ως μάθημα αυθεντικής παιδείας και ελληνορθόδοξης κληρονομιάς

  • Ιωάννης Κογκούλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Περίληψη

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρώπης του πολυπολιτισμού οι κάθε είδους «εξουσιαστές» δε διστάζουν να εργαστούν για τη μετάλλαξη της ταυτότητας των λαών, και μάλιστα μέσω της προβολής, εκτός των άλλων, του θρησκευτικού πλουρα-λισμού και της θρησκειοποίησης της επιστήμης.. Στο Ελλαδικό χώρο, στο όνομα του «εκσυγχρονισμού», φαίνεται να επιδιώκουν, μέσα από το λαθρεμπόριο των παρα-ποιήσεων της «ταυτότητας» και του προορισμού μας, τη μετάλλαξή μας ως Γένος. Έτσι, αναμασώντας τα συνθήματα του Διαφωτισμού, και όχι μόνο, κάνουν λόγο για Νέα Ελλάδα και για νέο σχολείο. Όμως, στην πράξη, τραυματίζοντας την ψυχοσωμα-τική ανάπτυξη του Έλληνα μαθητή, συντελούν στην αποδόμηση, τη συντριβή και τη μετάλλαξη της αυθεντικής προσωπικότητάς του. Απώτερος σκοπός φαίνεται να είναι η σταδιακή καταρράκωση του νέου ανθρώπου και η χειραγώγησή του.
Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση στηρίζεται, ή μάλλον, οφείλει να στηρίζεται σε δύο ΒΑΣΙ-ΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ:
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ είναι η Αυθεντική Παιδεία και η δια της, μέσω αυτής ανάδειξη του σχολείου σε διδασκαλείο ΑΡΕΤΩΝ και καλλιέργεια του ήθους των μα-θητών.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ αφορά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές και γενικότερα στις επιστημονικές εξειδικεύσεις τους.
Ως προς τον πρώτο πυλώνα κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν ότι παιδεία, αγωγή, εκπαίδευση και μάθηση προϋποθέτουν την ατέλεια του ανθρώπου. Οι προσα-νατολισμοί τους αφορούν στις προσπάθειες εκ μέρους του αναπτυσσόμενου ανθρώ-που απόκτησης ή μετατροπής γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών, συμπεριφορών, τρό-πων και στάσεων ζωής και, ασφαλώς, αφορούν στη γνωστική, συναισθηματική, βου-λητική και πνευματική ανάπτυξή του και στην εξασφάλιση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Από την άποψη αυτή ο εν λόγω πυλώνας προσφέρει πνοή ζωής και νοημα-τοδοτεί το δεύτερο πυλώνα, που αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των επιστημονικών εξειδικεύσεων του κάθε μαθητή.

Δημοσιεύτηκε
2019-06-05
Ενότητα
Άρθρα