Σύνδεση ή Εγγραφή για να υποβάλετε ένα άρθρο.

Λίστα ελέγχου κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, οι συγγραφείς καλούνται να ελέγξουν τη συμμόρφωση της υποβολής τους με όλα τα παρακάτω στοιχεία και σε περίπτωση που οι υποβολές δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες θα επιστρέφονται στους συγγραφείς τους και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Έκταση κειμένου μικρότερη των 5.500 λέξεων
  • Μορφοποίηση κειμένου με τις εξής προδιαγραφές: σελίδα A4, 1,15 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12
  • Περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έως 150 λέξεις εκάστη
  • 5 λέξεις κλειδιά σε Ελληνικά και Αγγλικά
  • Bιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας βάσει της ΦΟΡΜΑΣ
  • Υποβολή 2 αρχείων word (1 με τα στοιχεία του συγγραφέα και 1 χωρίς κανένα στοιχείο του συγγραφέα) για να πραγματοποιηθεί αμφίδρομα τυφλή αξιολόγηση

Οδηγίες για τον συγγραφέα

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500  λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,15 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στην αρχή του κειμένου πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσσα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα.

Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βιβλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχονται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. 

Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπει η χρήση bold χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση. Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση. Δεν δημοσιεύονται εργασίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ­δοση παντός τύπου.

ΟΙ εργασίες αποστέλλονται σε δύο αρχεία doc/ docx, το ένα με τα στοιχεία του συγγραφέα/ συγγραφέων και το άλλο ανώνυμα μόνο με τον τίτλο της εργασίας. Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός δύο μηνών μετά την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη. Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιοδικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.

Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά όλα τα δικαιώματα έκδοσης (ηλεκτρονικής και έντυπης) ανήκουν στον ιδιοκτήτη και εκδότη.

Τα άρθρα κατατίθενται με βάση την παρακάτω ΦΟΡΜΑ και τις οδηγίες: κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών είναι προσβάσιμα μόνον από τους διαχειριστές του ιστότοπου του περιοδικού.

Τα άρθρα που υποβάλλονται και βρίσκονται σε διαδικασία δημοσίευσης ή έχουν απορριφθεί είναι προσβάσιμα μόνον από τα μέλη της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού.