Η προσφορά του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσόστομου Σμύρνης στην εκκλησία, στην Ελλάδα και στον πολιτισμό

  • Ευάγγελος Στ. Πονηρός

Περίληψη

Μέχρι σήμερα ἀκούονται ἀνεύθυνες γνῶμες εἰς βάρος, τόσο τῆς
μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, ὅσο καί εἰς βάρος τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος
Χρυσοστόμου. Ἐξακολουθεῖ μιά μερίδα νά πιστεύει καί νά διαδίδει, ὅτι ἡ
μικρασιατική ἐκστρατεία ἦταν "ἰμπεριαλιστικός πόλεμος" καί πώς ἡ
ἀποτυχία της εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων
γενοκτονία.
Ἡ ἱστορική ἀλήθεια ὅμως ἔχει ὡς ἑξῆς: οἱ δολοφονίες Ἑλλήνων
ξεκίνησαν ἀπό τό 1912. Ἐντός τοῦ ἔτους αὐτοῦ, καί πρίν ξεκινήσουν οἱ
λεγόμενοι "βαλκανικοί" πόλεμοι διαπράχθηκαν πεντακόσιες (500)
δολοφονίες στή Μακεδονία. Τήν τουρκική δολοφονική δράση δοκίμασαν,
ἀμέσως μετά τούς βαλκανικούς πολέμους καί τήν ἀποχώρηση τῶν
βουλγαρικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη οἱ Ἕλληνες
κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Οἱ δέ διωγμοί εἰς βάρος τῶν ἀμάχων
χριστιανῶν, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος, συστηματοποιήθηκαν ἀπό τούς
Τούρκους κατά τή διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στόν δέ
Πόντο, ὅπου ποτέ δέν ἔφθασε ὁ ἑλληνικός στρατός, ἐξοντώθηκε, ἀπό τό
1914 ἕως καί τό 1924 ὁ μισός χριστιανικός πληθυσμός.
Γιατί, λοιπόν, ὅποιοι τολμοῦν νά ἐκφράζονται ἐρήμην τῆς ἱστορίας
δέν ὀνομάζουν καί τούς πολέμους τοῦ 1912-13 "ἰμπεριαλιστικούς"; Γιατί
δέν θεωροῦν "ἰμπεριαλισμό" τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου, τῆς
Μακεδονίας, τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, τῆς Κρήτης καί ἐν τέλει τῆς Δυτικῆς
Θράκης; Ἔχουμε ἄραγε ἀναλογισθεῖ, τί θά συνέβαινε ἄν ὅλες αὐτές οἱ
περιοχές - σήμερα ἑλληνική ἐπικράτεια, τήν ὁποία ἐξακολουθεῖ νά
ἐπιβουλεύεται ἡ Τουρκία - δέν εἶχαν ἀπελευθερωθεῖ τότε; Ὅσα ἱστορικά
γεγονότα ἤδη ἀναφέραμε πείθουν, ὅτι ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων θά ἦταν
καί σέ αὐτές τίς περιοχές πλήρης. Κι ἀφοῦ θά ἦταν πλήρης ἡ ἐξόντωση,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τόμος/Volume 63, Τεύχος/Issue 1, 2023
ISSN: 2623-3738
43
θά βρισκόταν σήμερα ἡ μικρή Ἑλλάς μέσα σέ μία συμπαγή τουρκική
λαβίδα, διαρκῶς ἀπειλούμενη θανάσιμα.
Γιά τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, τόν ἄμεμπτο,
πλήρη πίστεως καί προσφορᾶς βίο του, τήν ποιμαντική του μέριμνα καί τό
μαρτύριό του ἔχουν γραφεῖ μέχρι σήμερα ἀρκετά βιβλία, τά ὁποῖα
ἐξαίρουν τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο. Οἱ δέ ἀπόπειρες
συκοφαντίας εἰς βάρος του, ἔπεσαν ὅλες στό κενό. Τό νοσηρό αὐτό
φαινόμενο δέν εἶναι νέο: ὄχι λίγοι ἅγιοι, τόσο κατά τήν ἐπίγειο ζωή τους,
ὅσο καί μετά τήν ἐν εἰρήνῃ κοίμησή τους ἤ μετά τό μαρτύριό τους,
δοκίμασαν τά συκοφαντικά βέλη τοῦ ἀρχέκακου - ἡ ἀλήθεια ὅμως
θριάμβευσε! Ἐδῶ θά δοῦμε ἐν συντομίᾳ τά σημαντικότερα στοιχεῖα τά
ὁποῖα στολίζουν τήν πάμφωτη μνήμη του

Δημοσιεύτηκε
2023-04-20
Ενότητα
Άρθρα