Η ορθόδοξη ελληνική Παιδεία κατά την καποδιστριακή περίοδο (1828-1832)

  • Χαράλαμπος Ν. Μπαμπούνης

Περίληψη

Συμπληρώνονται 191 χρόνια, 11 μήνες, 26 μέρες κατά το ημερολόγιο εκείνης της εποχής, 4 ώρες και 35 λεπτά,٭ από την στιγμή που βίαια εξεμέτρησε το ζην ο Ιωάννης Καποδίστριας και, επομένως, η Γερουσία της Ελλάδος μετ’ ολίγον «με βαθείαν λύπην εις τους οφθαλμούς κοινοποιεί προς τους Έλληνας την θλιβεράν είδησιν ότι ο Κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας <….> σήμερον το πρωΐ <….> ενώ εισήρχετο εις την Ιεράν του Θεού Εκκλησίαν εδολοφονήθη…»[1].

 

Η αναφορά γίνεται στην ημερομηνία –χρονολογία και ώρα της ομιλίας.

[1] ΓΕΕ, φ. 75 (30.9.1831), σ. 478.

Δημοσιεύτηκε
2024-01-15