Βιβλικὴ Ἀρχαιολογία καὶ Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

  • Ευαγγελία Δάφνη

Περίληψη

Τὸ παρὸν σύντομον πόνημα ἑστιάζει εἰς τὴν σχέσιν Βιβλικῆς Ἀρχαιο-λογίας καὶ Ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης1.
Περὶ τὴν σχέσιν Βιβλικῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πλείονα ἐγράφησαν εἰς τὸ παρελθόν, ἀνανεούμενον δὲ παρουσιάζεται τὸ ἐνδιαφέρον βιβλικῶν ἑρμηνευτῶν καὶ ἀρχαιολόγων ὡς οἱ Wolfgang Zwickel καὶ Dieter Vieweger ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι δυσ-θεώρητος εἶναι πλέον ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων εἰς τὸν συροπαλαιστινὸν χῶρον καὶ ἀλματώδης ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σχετικῶν δημοσιευμάτων, οὕτως ὥστε ἡ πρόσληψις καὶ ἀξιοποίησίς των ἐκ μέρους τῶν ἑρμηνευτῶν νὰ καθίσταται ἐξαιρετικῶς δυσχερής.
Ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη ἐπιχειρεῖ σύντομον ἐπισκόπησιν θεμελιωδῶν ζητημάτων, ἀπασχολούντων σήμερον πάντα ἐνδιατρίβοντα περὶ τὴν Ἑρμηνείαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν σχέσει πρὸς τὸ πολιτισμικὸν περιβάλλον της, κύριον ἐπιστημονικὸν πεδίον τῆς ἡμετέρας ἐρευνητικῆς ἐνασχολήσεως, καὶ ἐκθέτει τὰς προτεινομένας συγχρόνους ἐπιστημονικὰς λύσεις.

Δημοσιεύτηκε
2019-06-05
Ενότητα
Άρθρα