Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων καί ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης

  • Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος

Περίληψη

Στόν διάλογο πού ἔγινε μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν) συμμετεῖχε ἐνεργῶς ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί μάλιστα εἶχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ἔχοντας παρακολουθήσει τό θέμα ὁ ἴδιος ἀπό τήν ἀρχή μαζί μέ τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκι προσπάθησε νά βοηθήση νά ἀντιμετωπισθοῦν μερικά σημεῖα ὁρολογίας μέ σκοπό τήν ἐπαναφορά τῶν Ἀντιχαλκηδονίων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά νά μή τούς προσεταιρισθῆ τό Βατικανό.
Ἔτσι ἔκανε μιά ἐργασία γιά τήν φράση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας «μία φύση τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη» καθώς καί ἐπίσης μελέτησε τά Πρακτικά τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἀπέδειξε ὅτι ἡ βάση τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς ἦταν τά Δώδεκα Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καί ἐπί τῇ βάσει αὐτῶν ἑρμηνεύθηκε ὁ τόμος τοῦ Πάπα Λέοντος.
Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἤθελε νά τονίση ὅτι καί οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι στηρίζονται στόν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας γιά νά ἑρμηνεύσουν σωστά τήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀφ' ἑνός μέν θά ἀντιμετωπισθῆ ἡ θεωρία τοῦ νεοχαλκηδονισμοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι ἀναίρεση τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς, καί ἡ Ε' ἑρμήνευσε διαφορετικά τήν Δ', ἀφ' ἑτέρου δέ νά πείση τούς Ἀντιχαλκηδονίους νά ἀποδεχθοῦν τήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος καί νά ἐπιστρέψουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅμως τελικά δέν ἐπιτεύχθηκε ὁ σκοπός αὐτός μέ εὐθύνη τῶν Ἀντιχαλκηδονίων.
Ἐπειδή μερικοί σχολιάζουν ἀρνητικά τίς προσπάθειες αὐτές τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδου, θά προσπαθήσω νά δείξω στήν συνέχεια ποιά ἦταν ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων, ποιές ἦταν οἱ ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν, ποιά ἦταν ἡ θεολογία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καί πῶς οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ὑπεχώρησαν, πράγμα πού ἔκανε τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη νά καταλάβη ὅτι οἰ Ἀντιχαλκηδόνιοι γιά νά γίνουν Ὀρθόδοξοι θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά δεχθοῦν τίς ἀποφάσεις τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διαφορετικά θά παραμείνουν στήν αἵρεσή τους.

Δημοσιεύτηκε
2019-06-05
Ενότητα
Άρθρα