Ποιμένας και Ποιμαντική Επιστήμη στην Αγία Γραφή

  • Αθανάσιος Παπαρνάκης
Λέξεις Κλειδιά: ποιμένας, ποιμαντική, Βίβλος, Ἰουδαϊσμός, Ἐκκλησία

Περίληψη

Ἡ μελέτη παρουσιάζει τήν ἔννοια καί τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ποιμένας καί τῆς ποιμαντικῆς ἐπιστήμης στήν Ἁγία Γραφή σέ τέσσερις ἑνότητες: 1. Σύντομη ἀνάλυση τοῦ 22ου ψαλμοῦ, πού ἐκφράζει τό ἱδανικό τῆς ποιμαντικῆς ἐπιστήμης στήν βιβλική σκέψη. 2. Μία σύντομη ἱστορική ἀναδρομή στήν παρουσία ποιμένων στή ζωή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στήν Π. Διαθήκη σέ πολιτικό καί θρησκευτικό ἐπίπεδο. 3. Τόν προ-φητικό ἔλεγχο τοῦ ἔργου τῶν ποιμένων καί τήν ἀνάληψη τοῦ ρόλου τοῦ «καλοῦ πο-μένα» ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Kαί 4. Δύο ἀντιπροσωπευτικά παραδείγματα ποιμαντικῶν μοντέλων καί ποιμαντικοῦ προγράμματος μέ βάση τίς προδιαγραφές τῆς Κ. Διαθήκης: τόν ἔλεγχο τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στούς ποιμένες τῶν ἐπτά Ἐκκλησιῶν τῆς Μ. Ἀσίας καί τίς ὑποθῆκες τοῦ ἀπ. Παύλου στούς ποιμένες τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐφέσου.

Δημοσιεύτηκε
2019-06-05
Ενότητα
Άρθρα