Ο Χριστιανός μπροστά στον Θάνατο – Στη νύχτα που έρχεται Γενικές εισαγωγικές επισημάνσεις για μια θεολογική διαθεματική διδασκαλία

(Πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας)

  • Ηρακλής Ρεράκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Λέξεις Κλειδιά: Θάνατος, Ιησούς Χριστός, Ανάσταση, Αιώνια ζωή, Ελπίδα

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη αυτή δειγματική διαθεματική διδασκαλία γίνεται προσπά-θεια να ερμηνευτεί στους μαθητές του Λυκείου, με τη μορφή διδακτικού σεναρίου, το αιώνιο πρόβλημα του θανάτου. Το ποίημα της Μελισσάνθης, που αναφέρεται στον θάνατο, σε συνεξέταση με τη θεολογική ερμηνεία της Εκκλησίας για τον θάνατο, βο-ηθά τους μαθητές να προσεγγίσουν το θέμα και να μάθουν, όχι πώς γίνεται αντιλη-πτός ή αποδεκτός, αλλά πώς αντιμετωπίζεται ο θάνατος. Η περί του θανάτου διδα-σκαλία στην αναπτυξιακή φάση της ζωής τους, κατά την οποία διακατέχονται από έντονα υπαρξιακά ερωτήματα, έρχεται να τους μεταφέρει την ελπίδα που έφερε ο Χριστός στον κόσμο και να τους εξηγήσει ότι, ενώ η φιλοσοφία και οι άλλες επιστή-μες δίνουν ιδέες, που βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοήσει ορθολογικά ή ψύχραιμα το νόημα του θανάτου, να απαλύνει την οδύνη του ή να συμφιλιωθεί με αυτόν, μόνον ο Χριστός, δια του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεώς Του, έδωσε την αποφα-σιστική και νικηφόρα μάχη κατά του Θανάτου και οδήγησε τελεσίδικα την ανθρωπό-τητα στη υπέρβασή του. Ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στο ζωηφόρο σώμα του Χρι-στού, την Εκκλησία, συμμετέχει και στην κατά του θανάτου νίκη του Χριστού και, έτσι, γίνεται και αυτός νικητής του θανάτου και μέτοχος της ελπίδας για την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Αναστάς Χριστός

Δημοσιεύτηκε
2019-06-05
Ενότητα
Άρθρα