Τά θεολογικά ρεύματα στήν Ἑλλάδα σήμερα

  • Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Περίληψη

Ἐδῶ καί πολύ καιρό ἀσχολοῦμαι μέ τήν διαφορά μεταξύ τῆς πατε­ρικῆς καί σχολαστικῆς θεολογίας. Στίς ἡμέρες μας πολλοί ἀσχο­λοῦνται μέ τήν πατερική θεολογία, ἄλλοι ἀσχολοῦνται μέ τήν δυτική θεολογία, ἀλλά σπανίζουν ἔργα πού ἐντο­πίζουν τήν δια­φορά με­ταξύ αὐτῶν τῶν δύο θεολογιῶν.

Μελετώντας κανείς ὅλη τήν πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ διαμέσου τῶν αἰώνων, παρατηρεῖ ὅτι δημιουργήθηκαν δύο ρεύ­ματα θεολογικῆς σκέψεως καί ζωῆς.

Τό πρῶτο ρεῦμα ἐκφράζεται ἀπό τούς Προφήτας, Ἀπο­στόλους καί Πατέρας καί διατυπώθηκε στά Πρακτικά καί τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Τό δεύτερο ρεῦμα ξεκίνησε ἀπό τόν ἱερό Αὐγουστῖνο καί περνώντας ἀπό τήν σχολαστική θεολογία ἔφθασε στήν Ρωσία καί κατέληξε στήν Δύση καί τήν Ἑλλάδα, καί ἀπετέλεσε τήν λεγομένη μεταπατερική θεο­λογία.

Ἔτσι, στήν σύγχρονη Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ μέσα στόν θεο­λογικό καί ἐκκλησιαστικό χῶρο σύγχυση μεταξύ τῶν δύο ρευμά­των, δηλαδή τῆς πατε­ρικῆς θεολογίας καί τῆς λεγομένης μεταπα­τε­ρικῆς θεολογίας. Αὐτή ἡ σύγχυση πρέπει νά ξεκαθα­ρι­σθῆ

Δημοσιεύτηκε
2020-07-31