Το πρόβλημα του κακού, κατά τον π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ

  • Ιωάννης Βελιτσιάνος
Λέξεις Κλειδιά: αγαθό, αυτεξούσιο, ελευθερία, κακό, πάθη, Φλωρόφσκυ

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση, θα εξετάσουμε -στο μέτρο του δυνατού- το πρόβλημα του κακού κατά τον Φλωρόφσκυ. Σκοπός μας, αποτελεί η ερμηνεία του κακού μέσα από τα κείμενα του Φλωρόφσκυ σε σχέση με τα πατερικά κείμενα,  οι αιτίες που το προκαλούν, οι συνέπειές του, καθώς και η καταπολέμησή του. Το κακό δεν είναι ούτε μόνο φυσικό ούτε μόνο ηθικό, όπως υποστηρίζεται από φιλοσοφικές αντιλήψεις, αλλά ούτε βέβαια διακρίνεται σε φυσικό και ηθικό. Είναι αποτέλεσμα της παραμορφωτικής σχέσης του ανθρώπου προς το περιβάλλον του, και μπορεί να κλιμακωθεί ως παραμορφωτική κατάσταση σ' όλες τις περιοχές της δημιουργίας, υλικές και νοητές. Ωστόσο, δεν μπορεί να εντοπισθεί (εν. το κακό) έξω από την ανάλογη σχέση του ανθρώπου προς την πραγματικότητα που τον περιβάλλει.

Δημοσιεύτηκε
2021-03-18