Οι κλασικές σπουδές του Αγίου Νεκταρίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η επίδρασή τους στη θεολογική του διδασκαλία

  • Η. Antoniy Podorovsky

Περίληψη

Ο χρόνος των σπουδών του Αγίου Νεκταρίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρεται μεταξύ  Νοεμβρίου 1881 και Οκτωβρίου 1885.Οι καθηγητές του τους οποίους γνωρίζουμε ήταν: πέντε  τακτικοί και έκτακτοι καθηγητές, και τέσσερις υφηγητές. Τον βαθμό του καθηγητή είχαν ο Α. Διομήδης Κυριακός, ο Ζ. Ρώσης, ο Ν. Καλογεράς, ο Ν. Δαμαλάς και ο Π. Παυλίδης, ενώ  αναπληρωτές καθηγητές  ήταν ο μέλλων μητροπολίτης Αθηνών Προκόπιος Οικονομίδης, ο Σ. Σούγκρας, ο Ι. Μεσολωράς και ο Ι. Μοσχάκης. Είναι γνωστά και τα ιδρύματα  στο εξωτερικό στα οποία σπούδασαν  ο καθένας,  τα οποία αναμφίβολα επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους ως στοχαστών και επιστημόνων, όπως επίσης και γενικώς την ερευνητική  και διδακτική παράδοση της Θεολογικής Σχολής. Από τα εκδοθέντα έργα τους ανασυγκροτείται η εικόνα των κοσμοθεωριών τους στην περίοδο της εκπαιδευτικής τους δράσης. Όλα αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε την εικόνα  για το επίπεδο της εκπαίδευσης της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της εικόνας έχουν ήδη αναφερθεί στα γνωστά έργα των Σ. Κοντογιάννη, πρωτ/ρου Γ. Μεταλληνού, Μ. Στασινοπούλου, Εμ. Περσέλη, Δ. Μπαλανού, Χρ. Γιανναρά κ.ά. Κάποια σχόλια μάλιστα ήταν αρκετά καυστικά. Έτσι αξίζουν να μνημονευθούν οι απόψεις των Δ. Βερναρδάκη, Χρ. Γιανναρά, πρωτ/ρου Γ. Φλορώφσκυ, επισκ. Καλλίστου (Ware), για να μην αναφερθούμε στα πρόσωπα, τα οποία αντιτάσσονταν συνειδητώς στη Θεολογική Σχολή κατά την αρχική εποχή της δράσης της, όπως ο Κ. Οικονόμος και o αναθεματισθής Α. Μακράκης

 

Δημοσιεύτηκε
2021-03-18