Το μάθημα των Θρησκευτικών και η Κοινωνική Παιδαγωγική

Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων φοιτητών του ΑΠΘ. Ερευνητική προσέγγιση

  • Γιολάντα Σίσκου
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Παιδαγωγική, Μάθημα των Θρησκευτικών.

Περίληψη

Το άρθρο αφορά σε έρευνα που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καταγράφει τις προσωπικές  απόψεις φοιτητών, σχετικά με το Μάθημα των Θρησκευτικών και τη σχέση του με την Κοινωνική Παιδαγωγική. Αρχικά, θα γίνει αποσαφήνιση της έννοιας της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, αναδεικνύοντας τις βασικές ιστορικές της διαστάσεις και καταδεικνύοντας την ευρύτητα και το πολυδιάστατο πεδίο εφαρμογής της. Ακολούθως, μελετώνται οι βασικές αρχές της, σε σχέση με τους στόχους του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τέλος, με βάση τις θεμελιώδεις θέσεις και προτεραιότητες της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, θα παρουσιαστεί η έρευνα καθώς και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτήν

Δημοσιεύτηκε
2021-03-18